Müşteri Aydınlatma Metni - Lokman Ecza Deposu - Tam Zamanında

Müşteri Aydınlatma Metni

ana sayfa>Müşteri Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Lokman Ecza Deposu ile doğrudan ya da dolaylı kurulan iş ilişkisi kapsamına giren tüzel ya da gerçek kişiler ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına giren konular hakkında bilgilendirilmektir. Lokman Ecza Deposu A.Ş. olarak şirketimizle ilişki içerisinde bulunan kişilere ait kişisel veriler kanuna uygun işlenmekte ve korunmaktadır. Bu aydınlatma metni ile kişisel verilerin nasıl işlendiği, korunduğu ve süreçlerin nasıl gerçekleştiği hakkında adımlar tanımlanmıştır.

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince, bundan sonra "Kanun" olarak anılacaktır. Türkiye’de kurulu Lokman Ecza Deposu Tur.San.A.Ş., bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi /bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, şirket çalışanları tarafından, ya da elektronik iletişim kanallarının kullanılmasıyla toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 1. UYGULAMA

Kişisel verileriniz;

 • Müşteriye fatura kesme;
 • Müşteriyi arama;
 • Müşteriye ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların tarafımızca yapılması, kampanya ve bilgilendirme mesajları gönderme;
 • Müşteri memnuniyet aramalarının yapılması, sunulan hizmetin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi;
 • Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi;
 •  İleride Şirket ile müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Müşterileri değerlendirme, anket çalışmaları ve çağrı merkezi ya da diğer iletişim kanalları üzerinden şikâyet süreçlerinin yönetimi, Fuar, etkinlik ve organizasyon yönetimi, hukuksal, denetim ve mali işler gibi yürütülmesi
 • Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması veya koruması amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerin Veri Aktarım alıcı grupları nelerdir?

Şirketin ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde müşteriye aktarmak için ilgili çalışmaların yapılması, anket çalışmaları, müşterileri değerlendirme, müşteri şikâyet süreçlerinin yönetimi,  gerçekleştirilen fuar ve organizasyon çalışmalarında, ticari ve mali işlerin yürütülmesinde, hukuksal ve  denetim süreçlerin güvenliğinin sağlanmasında, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması maksadıyla, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, Şirket yetkilileriyle, hissedarlarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde veriler aktarılabilecektir.

 

Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)         Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu kvkk@lokmanecza.com adresine yazılı olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.