Misafir Aydınlatma Metni - Lokman Ecza Deposu - Tam Zamanında

Misafir Aydınlatma Metni

ana sayfa>Misafir Aydınlatma Metni

MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

 1. AMAÇ

Lokman Ecza Deposu ile doğrudan ya da dolaylı kurulan iş ilişkisi kapsamına giren tüzel ya da gerçek kişiler ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına giren konular hakkında bilgilendirmektir. Şirket misafirlerinin ziyaretleri esnasında şirket tarafından kayıt edilen kişisel veriler sebebiyle, şirket aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM ve TANIMLAR

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince, bundan sonra "KANUN" olarak anılacaktır. Türkiye’de kurulu…LOKMAN ECZA DEPOSU TUR.SAN.A.Ş.…… bundan sonra "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

 

 1. UYGULAMA
 • Şirketin ve misafirlerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi adına; isim, soy isim, Şirket giriş çıkış bilgileri, ziyarete gelinen kişi gibi veriler elektronik ortamda işlenmektedir.
 • Yukarıda bahsedilen yöntemler ile elde edilen kişisel veriler, KVKK’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.
 • Kişisel veriler, şirketimiz tarafından görevlendirilen güvenlik personeli ve benzer ihtiyaçlar doğrultusunda kolluk ve idari makamlar ile paylaşılabilecektir.
 • Ziyaret sırasında toplanan kişisel veriler, şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, güvenlik amacıyla işlenecek ve en fazla 1 yıllık süre için elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir. Sadece şirket içerisinde konu ile yetkili kişilerin kontrolünde kolluk kuvvetleri ve ilgili diğer kurumlarla paylaşılacaktır.
 • Elde edilen bu veriler, belirtilen sürenin sona ermesinin ardından 1 ay içerisinde “kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi hakkında yönetmelik” maddesine uygun olarak imha edilecektir.
 • Misafirlerin kişisel kayıt verilerine ulaşım, bunları düzeltme ve silme taleplerini kvkk@lokmanecza.com adresine göndermeleri ya da şirket köroğlu cad. yenidünya 2 sitesi 46/A-1/B Muratpaşa / Antalya adresine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
 • Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  (Talep için İnsan Kaynakları Departmanı’ndan form isteyiniz.)
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket iletişim bilgileri,